Privacyregelement

Voor elke behandeling wordt er een dossier aangelegd. In dit dossier worden alle gegevens over de cliënt elektronisch vastgelegd. Er worden binnen de praktijk hoge eisen gesteld aan het omgaan met de privacy. 

PRIVACYSTATEMENT 

van Lilian Moget praktijkeigenaar van eenmanszaak Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening

Lilian Moget, van (eenmanszaak) Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening gevestigd te Veendam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01157004, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. 
Dit privacy statement legt uit hoe Lilian Moget met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

 

1. Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Lilian Moget persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Lilian Moget;
 3. bezoekers van de website www.praktijkpsychosocialehulpverlening.nl
 4. alle overige personen, die met Lilian Moget contact opnemen of van wie Lilian Moget persoonsgegevens verwerkt

2. Verwerking van persoonsgegevens
Lilian Moget verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; hieronder vallen ook de digitaal ontvangen verwijzingen van de huisarts , zoals via een beveiligde applicatie.
 3. door betrokkene worden verstrekt via toepassingen voor E-Mental Health

  Lilian Moget verwerkt geen gegevens

 4. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Lilian Moget: er worden geen gegevens verzameld en of verwerkt, ten tijde van surfgedrag van bezoekers aan de website. Ook worden er geen gegevens opgeslagen en-of geanalyseerd. Er worden geen cookies geplaatst bij bezoek aan de website.


3. Doeleinden verwerking 
Lilian Moget verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact en verstrekken van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens. 

4. Rechtsgrond
Lilian Moget verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang

5. Verwerkers
Lilian Moget kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Lilian Moget persoonsgegevens verwerken. Lilian Moget sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. 

6. Persoonsgegevens delen met derden
Lilian Moget deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Lilian Moget deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 

7. Doorgifte buiten de EER 
Lilian Moget geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Lilian Moget er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

8. Bewaren van gegevens
Lilian Moget bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Lilian Moget hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 10 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: er worden geen gegevens via de website bewaard


9. Wijzigingen privacystatement
Lilian Moget kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Lilian Moget gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Lilian Moget te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Lilian Moget door een schriftelijk verzoek te richten aan Praktijk voor Psycgosociale Hulpverlening t.a.v. Lilian Moget Steenstraat 10, 9664 BA Veendam . 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Lilian Moget persoonsgegevens verwerkt, kunt u via deze weg contact opnemen met haar. Een klacht tracht zij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).